Podmínky služby a storno podmínky


Podmínky pro rezervaci (objednávku) vyhlídkové plavby:

 1. Vzájemný vztah mezi Klientem a společností Voroplavba Český Krumlov s.r.o., (dále jen “Poskytovatel”) se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
 2. V případě, že Klient vyplní a odešle tento formulář (objednávku) na adresu Poskytovatele, považuje se jeho úkon za závaznou objednávku s obsahem v tomto formuláři uvedeným. Smluvní vztah se stejným obsahem vznikne mezi Klientem a Poskytovatelem tehdy, pokud Poskytovatel Klientovi takovou objednávku potvrdí.
 3. V případě, že se Poskytovatel rozhodne akceptovat Klientovu objednávku, je oprávněn zaslat klientovi zálohovou fakturu.
 4. Klient je povinen uhradit zálohovou fakturu ve lhůtě uvedené splatnosti. Pokud tak Klient neučiní, není Poskytovatel dále vázán jeho objednávkou.
 5. Doplatek vypočtené ceny za půjčení lodí a cenu za dopravu uhradí Klient před započetím vyhlídkové plavby způsobem, který určí Poskytovatel.

Všeobecné podmínky provozování vyhlídkové plavby:

 1. Půjčované vybavení je způsobilé výhradně pro použití, pro které je Poskytovatelem Klientovi půjčeno a Klient není oprávněn půjčené vybavení užívat jiným způsobem.
 2. Klient zodpovídá za vypůjčené a převzaté vybavení. V případě nevrácení převzatého vybavení nebo jeho poškození uhradí Klient nevrácené nebo poškozené věci Poskytovateli, a to v cenách jejich pořizovací výše k okamžiku uzavření smlouvy o vypůjčení. Klient je povinen uhradit škodu při vrácení vybavení, nedohodne-li se s Poskytovatelem jinak.
 3. Klient neodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného vybavení, které je způsobeno běžným provozem při užívání vybavení při plavbě.
 4. Klient si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku Klienta nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení .
 5. Poskytovatel poskytne Klientovi náhradní vybavení, pokud došlo k jeho poškození nebo ke ztrátě funkčnosti ne klientovou vinou.


Stornopodmínky:

 1. Poskytovatel je oprávněn ze závažných provozních důvodů zrušit Klientovu objednávku. V tomto případě je povinen o tom Klienta neodkladně informovat a v přiměřené lhůtě mu vrátit již zaplacenou zálohu.
 2. Při zrušení objednávky Klientem více než 15 kalendářních dnů přede dnem plavby se stornopoplatky nehradí.
 3. Při zrušení objednávky Klientem v době 15 – 3 kalendářních dnů přede dnem plavby uhradí klient Poskytovateli 50 % z celkové ceny objednaných služeb. Na tuto částku je Poskytovatel oprávněn započíst Klientem zaplacenou zálohu.
 4. Při zrušení objednávky Klientem v době 2 a méně kalendářních dnů přede dnem plavby uhradí klient Půjčovně celou cenu objednaných služeb. Na tuto částku je Poskytovatel oprávněn započíst Klientem zaplacenou zálohu.
 5. Stornopoplatky se nehradí v těchto případech:
  • nepříznivé vodní podmínky (příliš vysoký či příliš nízký vodní stav a podobně)
  • nepříznivé povětrnostní podmínky (vichřice, dlouhotrvající silný déšť a podobně)
 6. Pokud Klient nevyčerpá objednané služby – např. nedostaví se před plavbou včas na místo určené Poskytovatelem a podobně – nemá nárok na snížení ceny za nevyčerpané služby.


Voroplavba Český Krumlov s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12445