Podmínky služby a storno podmínky


Podmínky pro rezervaci (objednávku) vyhlídkové plavby:

 1. Vzájemný vztah mezi Klientem a společností Voroplavba Český Krumlov s.r.o. (dále jen „Provozovatel“) se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
 2. V případě, že Klient vyplní a odešle tento formulář (objednávku) na adresu Provozovatele, považuje se jeho úkon za závaznou objednávku s obsahem v tomto formuláři uvedeným. Smluvní vztah se stejným obsahem vznikne mezi Klientem a Provozovatelem tehdy, pokud Provozovatel Klientovi takovou objednávku potvrdí.
 3. V případě, že se Provozovatel rozhodne akceptovat Klientovu objednávku, zašle Klientovi zálohovou fakturu.
 4. Klient je povinen uhradit zálohovou fakturu ve lhůtě uvedené splatnosti a zaslat Provozovateli doklad o provedení platby. Pokud tak Klient neučiní, není Provozovatel dále vázán jeho objednávkou.
 5. Doplatek vypočtené ceny za využití vyhlídkové plavby uhradí Klient vždy v hotovosti před započetím vyhlídkové plavby.

Všeobecné podmínky provozování vyhlídkové plavby:

 1. Klient je povinen respektovat bezpečnostní pokyny obsluhy plavidla, jinak se vystavuje možnosti vyloučení z přepravy bez nároku na vrácení zaplaceného jízdného.
 2. Klientovi bude před započetím plavby zapůjčena záchranná vesta, kterou je povinen mít za jízdy na sobě, a po skončení plavby je povinen ji vrátit Provozovateli. V případě nevrácení převzaté vesty nebo jejího poškození uhradí Klient Provozovateli vzniklou škodu, a to v ceně její pořizovací výše k okamžiku jejího zapůjčení. Klient je povinen uhradit škodu při vrácení vesty, nedohodne-li se s Provozovatelem jinak.
 3. Klient neodpovídá za běžné opotřebení vypůjčené vesty, které je způsobeno běžným užitím při plavbě.


Stornopodmínky:

 1. Provozovatel je oprávněn ze závažných provozních důvodů zrušit Klientovu objednávku. V tomto případě je povinen o tom Klienta neodkladně informovat a v přiměřené lhůtě mu vrátit již zaplacenou zálohu.
 2. Při zrušení objednávky Klientem více než 10 kalendářních dnů přede dnem plavby se stornopoplatky nehradí.
 3. Při zrušení objednávky Klientem 10 a méně kalendářních dnů přede dnem plavby uhradí klient Provozovateli 1/3 z celkové ceny objednaných služeb, a to do 10 dnů od zrušení objednávky. Na tuto částku je Provozovatel oprávněn započíst Klientem zaplacenou zálohovou fakturu.
 4. Stornopoplatky se nehradí v těchto případech :
  nepříznivé povětrnostní podmínky (vichřice, dlouhotrvající silný déšť)


Voroplavba Český Krumlov s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12445